Dati Imnul mai tare🤣

Dati Imnul mai tare🤣, dupa care inchideti🙈